{{resultMessage}}
{{resultMessage}}
{{validation.data}}
{{d.date | date : 'dd-MM-yyyy'}}

= {{d.price() | currency}}
{{subtotalPrice() | currency}}
{{discountPrice() | currency}}
{{totalPrice() | currency}}

{{remarksText}}

De Sijkstra's - En it mi-jeu
2020


De Sijkstra's binne wêr wêrom nei in skofke radiostilte... 
Natuurlik ha se noch steeds genoch nijs om oer te prate.