Ûntskepping
2020


Wat later dan eerst gedacht, komen de Paupers toch met theaterstuk “De Untskepping”.

We zijn er in geslaagd om onze voorstelling corona-proof te maken. Veilig voor zowel publiek als spelers. Omdat we in normale tijden al een maximum van 100 bezoekers per voorstelling hanteren, waren er mogelijkheden om “De Untskepping” op een later tijdstip door te laten gaan met plek voor ca. 75 toeschouwers.

Ook het thema blijft aktueel omdat de Paupers in “De Untskepping” de toekomst van mens, plant, dier en aarde onder loep nemen. Met vragen die bijna niet te beantwoorden zijn maar door de Paupers wel.

Pal naast en tegenover de imposante contouren van het fabrieksterrein hebben de Paupers weer een unieke speellocatie gevonden.

Uitgangspunt is het streven van de moderne mens om de aarde bewoonbaar te houden en al de maatregelen die daarvoor wel of juist niet worden genomen. Bomen, planten en dieren verdwijnen zonder dat we de vraag stellen of er wellicht ook te veel mensen de aarde bevolken.

Zo ja, wat dan?

Tot nu toe moet elke genomen maatregel in de eerste plaats voordelig zijn voor de mens zelf, pas dan komt de rest in beeld…. Een zwaar thema? Niet door de ogen van de  Paupers! In een even fantastisch als hilarisch, maar ook dieptriest relaas hebben we de oplossing gevonden.

Hoe die luidt? Kom langs en laat je verrassen!

Speeldata: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18 en 19 september.
Uitverkocht: 1, 4, 5, 11, 12, 17, 18 & 19 september.

 

Wat letter dan earst betocht, komme de Paupers dochs mei teaterstik “De Untskepping”.

We binne der yn slagge om ús foarstelling corona-proof te meitsjen. Fertroud foar publyk en spilers.
Omdat we normaal wei al ’n maksimum fan 100 besikers de jûn oanhâlde, wiene der mooglikheden om “De Untskepping” op ’n letter tiidstip te hâlden mei plak foar ûngefear 75 besikers. 

Ek it tema bliuwt tige aktueel omdat yn “De Untskepping” de takomst fan mins, plant, bist en ierde ûnder ’n fergrutglês lein wurdt. Mei fragen dy’t hast net te beantwurdzjen binne mar troch de Paupers wol.

Fuort tsjinoer de ymposante kontoeren fan it fabryksterrein ha de Paupers wer ’n unyke lokaasje fûn. Utgongspunt is it stribjen fan de moderne mins om de ierde bewenber te hâlden en al de maatregels dy’t dêr foar wol of krekt net nommen wurde. Beammen, planten en bisten ferdwine sûnder dat de fraach steld wurdt oft der faaks ek tefolle minsken op de ierde binne.

En as dat sa is, wat dan?

Oant no ta moat elke maatregel yn it foarste plak foardielich útpakke foar de mins sels, pas dan komt de rest yn byld…. Een swier tema? Net foar de Paupers! Yn ’n like fantastysk as hilarysk, mar ek djiptryst relaas ha we de oplossing fûn,
Wat dy is? Kom mar del en lit dy fernúverje!

Spyldata: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18 en 19 septimber.
Útferkocht: 1, 4, 5, 11, 12, 17, 18 & 19 septimber.

 

Sponsoren