de Kikkertsompe
2004


Foar Merakels ferliene de podden fan de Beugelband meiwurking en is in part fan de muzyk
skreaun troch noatekikkert Jan Nota en syn kollega’s fan de Kikkert Akademy.
Toanielkikkerts Jelmar Hoekstra en Sjoukje de Boer hawwe de haadrollen. Kwak!

Noch wol ’n leuk rymke út Kikkertsompe oer Riekus de Rieger
As Riekus komt
Dan is it prachtich
As Riekus praat
dan is it goed
As Riekus komt
Dan wurdt it machtich
As Riekus praat
Dan komt it altyt goed.