De Pauperfontein
2018Wolkom bij de Pauperfontein

Cultural Capital? 11 Fountains? Mienskip? Mei de Pauperfontein (ek wol Piemelfontein of Jan Lul fontein neamd) leit teatergroep de Paupers mei ’n kritysk each LF2018 ûnder it fergrutglês. Fernimstich, ludyk en mei humor trekke dizze moderne hofnarren oant ein 2018 troch Fryslân om sjen te litten wat “mienskip” no echt ynhâldt: Foár elkenien en tróch elkenien!

De fontein opboud mei piemels en yn it hert ‘n iepenbier toilet. Sa gau as der pisse wurdt begjint de fontein te spuitsjen. Koart sein: Kinst pisje? Dan kinst de fontein ek oansette! In universele needsaak dy’t gjin ûnderskied makket yn kleur, taal, ras of geslacht. De teaterfoarstelling “Dy lul fan mij” kompletearret it keunstwurk en makket dermei de Pauperfontein ta ‘n prachtich st(r)aaltsje konseptuele keunst!

Fanôf begjin 2017 al droegen troch it folk, groeit de Pauperfontein en wurdt er riker mei elk donearre “lid”. De Pauperfontein waaiert út mei byldzjende keunst, teater en muzyk, yn wurd en gebaar.

Doch mei, lit dy heare, kom oerein, do bist ‘n Pauper, do bist de mienskip!

Download de folder, stjoer 'm troch! Lit dyn fantasy op 'e frije rin gean en praat der mei oare minsken oer. En reageer fia facebook of  [email protected]

Sjoch hjir it plan!

Dit projekt hie noait san grut sukses wurden at wy gjin leden hienen fûn.
Lês hjir alles oer de crowdfundings aksje, mei alle nijs-berjochten en reaksjes fan ús leden.


Welkom bij de Pauperfontein

Cultural Capital? Fountains? Mienskip? Met de Pauperfontein (in de volksmond Piemelfontein of Jan Lul fontein) neemt theatergroep de Paupers met een kritische blik LF 2018 onder de loep. Vindingrijk, ludiek en met humor trekken deze moderne hofnarren tot eind 2018 door Friesland om te laten zien wat “mienskip” werkelijk is: vóór iedereen en dóór iedereen!

Een fontein opgebouwd uit piemels met in het hart een openbaar toilet. Zodra er gepist wordt gaat de fontein spuiten. Kortom: wie kan pissen kan ook de fontein “aan” zetten! Een universele noodzaak die geen onderscheid maakt in kleur, taal, ras of geslacht. De theatervoorstelling “Dy lul fan mij” completeert het kunstwerk en maakt daarmee de Pauperfontein tot een fraai st(r)aaltje conceptuele kunst!

Al vanaf begin 2017 gedragen door het volk, groeit de Pauperfontein en wordt hij rijker met elk nieuw gedoneerd “lid”. De Pauperfontein waaiert uit met beeldende kunst, theater en muziek, in woord en gebaar.

Doe mee, laat je horen, kom overeind, wees Pauper, wees de mienskip!

Download de folder, stuur door, laat je fantasie de vrije loop, praat erover met anderen en vooral: Reageer en laat je bedenksels weten!  Via facebook of  [email protected]

Bekijk hier het concrete plan!

Dit project had nooit zo'n groot succes kunnen worden als wij geen leden hadden gevonden.
Lees hier alles over de crowdfundings-actie, met alle nieuwsberichten en reakties van onze leden.


Welcome!

European Capital of Culture? Fountains? Mienskip? With the “Pauperfontein” (Pauper’s Fountain, better known as the Phallus Fountain), the Paupers Theatre Group provides a critical note on the European Capital of Culture, LF2018.

This fountain, constructed of phalluses, houses a public toilet at its core. As soon as one takes a leak, water sprays from the foutain. In short: anyone who can take a leak can get the fountain spraying! The universal need to pee doesn’t distinguish between colour, race or seks. The short play “O, phallus of mine” will accompany the Phallus Fountain, turning it into an exceptional piece of conceptional art. The modern jesters of the Paupers Theatre Group wil be touring Friesland throughout 2018, with their mix of cerativity and humour, to show the true meaning of community spirit: fort he people and by the people!

The Phallus Fountain has been supported by people from near and far since early 2017, and grows bigger and stronger with each new “member”. The Phallus Fountain is more than just any old fountain, it’s a whole experience combining art, theatre and music, bringing communities together.

Get involved, be heard, and get ready fors ome action. Be a Pauper, embrace the community spirit!


Willkommen beim Pauperbrunnen

Kulturhauptstadt? Springbrunnen? Gemeinschaft?
Mit dem Pauperbrunnen (im Volksmund auch Pimmelbrunnen genannt) nehmen die Mitglieder des Pauper-Theaterensembles das Projekt LF 2018 (Leeuwarden/Friesland Kulturhauptstadt Europas) mit kritischem Blick unter die Lupe. Erfinderisch, geistreich und mit viel Humor werden diese modernen Hofnarren 2018 überall in Friesland demonstrieren was Gemeinschaft wirklich bedeutet: für jeden, von jedem!

Ein aus Pimmeln verfertigter Springbrunnen mit eingebautem öffentlichen WC. Sobald gepinkelt wird, beginnt die Fontäne zu sprühen. Kurzum: Wer pinkeln kann, kann den Brunnen einschalten! Universelle Notdurft, die keinen Unterschied macht nach Hautfarbe, Sprache, Rasse oder Geschlecht. Das Theaterstück “Mein Pimmel und ich” macht das Kunstwerk komplett und den Pauperbrunnen zu einem eindrucksvollen Beispiel moderner Konzeptkunst.

Schon seit Beginn 2017 erfreut sich der Pauperbrunnen großer Unterstützung bei der Bevölkerung. Und er wächst und wächst, mit jeder Spende wird der Brunnen um ein (Mit-)Glied reicher. Der Pauperbrunnen ist ein Gesamtkunstwerk aus Bildhauerei, Theater und Musik - in Wort und Tat.

Mach mit, melde dich, erheb dich, sei Pauper, sei Gemeinschaft!


Bienvenu chez la 'PauperFontaine',

Le Capital Culturel 2018? Fontaines? Patrimoine? Le Groupe théâtrale 'de Paupers' utilise la PauperFontaine (dans le langage populaire 'Fontaine des Verges' où 'la Fontaines des sans gènes') pour source de critique envers le LF 2018 (Leeuwarden Friesland 2018 /Capital Culturel Européen). Original, ludique et avec humour, ces narrateurs modernes voyagerons à travers le Friesland pour montrer ce qu'est exactement 'le Patrimoine', c.a.d. fait pour chacun et par chacun.

Une Fontaine construite avec dans son milieu (cœur) des toilettes entourées par des verges. Dès qu'on urine la Fontaine se met en fonction. En bref, celui qui sait pisser sait faire fonctionner la Fontaine. Pisser; un besoin universel qui ne distincte ni couleur, ni langue, ni races, ni sexes. La pièce de théâtre 'Dy lul fan mij' ** complète l'œuvre d'art et ensemble avec la Fontaine ils forment un joli 'Jet' d'art conceptuel.

Dès début 2017, la Fontaine est porté par le peuple. La Fontaine grandi et devient de plus en plus riche avec chaque donation et nouveau 'membre'. La Fontaine explose avec sa pièce de théâtre, sa musique et son expression artistique pour devenir parole.

Participe, fais toi entendre, érige toi, soit Pauper, soit le Patrimoine.

** Dy lul fan mij = Le zob à moi

Sponsoren


Building theme