J.A.N.
2018


J.A.N. is de artystenamme fan Jan Hoekstra. 

Hy is al aardich wat jieren aktief by Stichting de Paupers. Ûnder oare yn bands as Pledget, de Beugelband (letter oergyn yn "de Klik") en de WOASB. Mar ek diverse teaterprojecten.

Sûnt 2014 besich mei it skriuwen fan eigen wurk en sûnt 2018 foar it earst dermei op de bühne.


www.janhoekstra.frl